آموزش برتر ، یادگیری بهتر
 
وبلاگ آموزشی جهت بیان تجربیات و تبادل نظر با همکاران و دانش آموزان

ساده ترین سطح شناخت بوده و شامل آن دسته از آموخته هاست که بیشتر با حافظه سروکار دارد.دانش شامل یادآوری (بازخوانی وبازشناسی)امور است.در واقع دانش عبارتست از تکرار پاسخ هایی که قبلا در موقعیت یادگیری تمرین و آموخته شده اند.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه دانش عبارتنداز:تعریف کند-توصیف کند - نام ببرد-مشخص کند-تکرارکند فهرست کند-بیان کند-جور کند-و...مانند فراگیر بتواند معنی کلمات صیف،شتاء وظلمت را بگوید.غزوات حضرت محمد(ص) را نام ببرد.خواص ماده را بنویسد.

درک/فهمیدن:عبارتست از توانایی فرد در پی بردن به معنی ومفهوم یک مطلب وبیان آن با استفاده از

کلمات وجملات خودمی باشد.شاید بیشترین فعالیتها ومهارتهای ذهنی و آنچه در مدارس آموخته می شود
با فهمیدن سروکار دارند. نمونه هدفهای رفتاری طبقه فهمیدن عبارتنداز:ترجمه کند-مثال زند-حل کند-

تمیز دهد-توضیح دهد-خلاصه کند-بازنویسی کند-پیش بینی کند-شرح دهد مثال:دلایل شکست ایران در

دشت چالدران را توضیح دهد.تفاوت فرضیه با نظریه راشرح دهد آیه داده شده را به فارسی ترجمه کند-

مفهوم شعر داده شده را توضیح دهد.

کاربرد یا بکاربستن:

دراین سطح یادگیری عمق بیشتری نسبت به فهمیدن پیدا کرده و دانش آموز توانایی به کاربستن قوانین،اصول و روشها را در موقعیت جدید و بدون این که به او راه حلی داده شود، را بدست می آورد.

برای سنجش توانایی فراگیر درکاربرد باید او را درموقعیتی قرارداد که عینا شبیه به آنچه درگذشته آموخته است نباشد.منظور این است که مسئله یا سئوال در سطح کاربرد باید:

الف- درقالب یک موقعیت فرضی طرح شود.

ب- از مواد ومطالبی ترکیب شده باشد که دانش آموز درگذشته با آنها تماس نداشته است.

ج- از مسائلی باشد که دانش آموز آنها را می شناسد،اما به شکلی است که وی قبلا درباره آنها فکر

نکرده است.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه کاربردعبارتنداز:تغییردهد- نمایش دهد-محاسبه کند- کشف کند-اندازه گیری کند-کنترل کند.مثال: کلمات ایثار وخردمند را دریک جمله به کاربرد. چهارجهت اصلی مدرسه خود را باکشیدن یک نقشه مشخص کند.

تجزیه وتحلیل:

این سطح از یادگیری وتفکربرتوانایی فرد به تقسیم وشکستن مطلبی به اجزاءکوچکتروتشکیل دهنده آن وهمچنین درک روابط بین اجزاء ونحوه سازمان یافتن آن تاکید دارد.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه تجزیه عبارتنداز:تفکیک کند-جدا کند-با نمودار نشان دهد-هجی نماید-بخش کند-حروف کلمه را جدا کند-و...مثال: بخشها و صداهای کلمه استکان را بگوید. ارزش مکانی ارقام عدد6789 را معین کند. بگوید چرا شباهتهای یک خرگوش به گربه بیشتر است تا به کبوتر.

ترکیب:

عبارتست از توانایی درهم آمیختن و به هم پیوند زدن اجزاء به منظور ایجاد یک کل جدید می باشد.نتایج یادگیری در این سطح،ارائه راه حل های جالب وابتکاری وخلاق می باشد.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه ترکیب عبارتنداز:طبقه بندی کند- انشاءکند-سخنرانی کند-داستان بنویسد-مدون کند-نمودارتهیه کند-گروه بندی کند-تجدیدنظرکند-شعر بسراید-و...

مثال: با استفاده از عملیات زیر یک مسئله طرح کند 125=5×25 50=75-125

دمای هوا را به مدت یک هفته اندازه گرفته ونمودار تغییردرجه هوا را رسم کند. ---

درباره اهمیت مطالعه انشاء بنویسد .

ارزشیابی:

شامل قضاوت درباره ارزشها، روشها، اطلاعات، ساخت ها وحتی شیوه های مواجهه با مسائل ومشکلات مختلف می باشد. یادگیری وتفکر در این سطح زمانی صورت می پذیرد که دانش آموز کلیه سطوح قبلی را طی کرده وپشت سر گذاشته باشد.ارزشیابی براساس دو نوع معیار صورت می گیرد:

الف- معیارهای ذاتی و درونی ب- معیارهای بیرونی

نمونه هدفهای رفتاری طبقه ارزشیابی عبارتنداز:مقایسه کند-نتیجه گیری کند-انتقادکند-داوری کند-

تفسیرکند-ربط دهد-و...مثال: جنگهای احد وخندق را مقایسه کرده و نتیجه گیری نماید. استانهای خوزستان

وگیلان را از نظر محصولات کشاورزی با هم مقایسه کنید.ونشان دهید کدامیک در اقتصاد کشور اهمیت

بیشتری دارند.

طبقه بندی برای یادگیری،آموزش وسنجش:

اخیرا چند نفر از صاحبنظران آموزشی ازقبیل آندرسون، کراتول وهمکاران(2001)درطبقه بندی حیطه شناختی بلوم تجدیدنظر کرده وطبقه بندی جدیدی به نام طبقه بندی برای یادگیری،آموزش وسنجش به وجود آورده اند.درطبقه بندی تازه ی حیطه شناختی یک بعد دانش و یک بعد فرایند شناختی وجود داردهردو بعد این طبقه بندی به صورت سلسله مراتبی از عینی به انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده است.در طبقه بندی برای یادگیری،آموزش وسنجش برخلاف طبقه بندی بلوم،تفکر نقاد مقدم بر تفکر خلاق است.به نظر می رسد این امر در فرایند یاددهی-یادگیری مانند انتخاب فعالیتهای آموزشی،تدوین برنامه های درسی وتحلیل هدفهای یادگیری وسنجش نتایج این دو مهارت تاثیر به سزائی داشته باشد.

ابعاد حیطه شناختی در طبقه بندی جدید عبارتند از:

• بعد دانش: 1- دانش امور واقعی

2- دانش مفهومی

3- دانش روندی

4- دانش فراشناختی

• بعد شناختی:

1- به یاد آوردن

2- فهمیدن

3- به کاربستن

4- تحلیل کردن

5- ارزشیابی کردن

6- خلق کردن(تولید و طراحی کردن)

هدفهای حیطه عاطفی:

حیطه عاطفی شامل رفتار هایی است که به علایق، احساسات،ارزشها،نگرشها،اخلاقیت وعواطف مربوط می شود. حیطه عاطفی هم مانند هدفهای حیطه شناخی دارای طبقاتی است که از ساده به پیچیده تنظیم یافته است.این طبقات عبارتند از:

دریافت یا توجه:

در این سطح منظور آن است که فرد نسبت به وجود پدیده ها ویا محرکات آگاه وحساس بوده ومایل به دریافت یا توجه به آنها باشد.مثلا برای فردی که به فلسفه علاقمند نیست و با آن آشنایی ندارد،مطالعه آثار فلسفی خسته کننده است.اغلب رفتارهای این طبقه جنبه شناختی دارند.اما برخلاف طبقه دانش در حیطه شناختی،در اینجا مراد حفظ کردن یا توانایی به خاطر آوردن چیزی نیست،بلکه مقصود آن است که با ایجاد فرصت مناسب فرد از آنچه موردنظر است آگاه گردد. نمونه هدفهای رفتاری طبقه دریافت عبارتنداز:می پرسد-انتخاب می کند - بادقت گوش می دهد-سئوال می کند-می نشیند-نام می برد.

مثال:در باره درس سئوال می کند.به درس با دقت گوش می دهد.

واکنش:

دراین طبقه از حیطه عاطفی ما با رفتارهایی سروکار داریم که فراتر از توجه صرف به پدیده موردنظر است.در اینجا فرد به اندازه کافی انگیزه دارد به طوری که نه تنها مایل به توجه کردن است،بلکه فعالانه توجه می کند. در این سطح واکنشها به تدریج از حالت سطحی بیرون می آیند و عمق بیشتری پیدا می کنند:

1- واکنش همراه با اطاعت و فرمانبرداری وبدون رضایت

2- واکنش همراه با انگیزه درونی وهمکاری داوطلبانه

3- واکنش همراه با رضایت

نمونه هدفهای رفتاری طبقه واکنش عبارتنداز:پاسخ می دهد-کمک می کند-موافقت می کند-بحث می کند-اجرا می کند-تمرین می کند-گزارش می دهد- می خواند.

ارزش گذاری:

رفتارهایی که در این طبقه قرار می گیرند از ثبات و پایداری کافی برخوردار است.به نحوی که به صورت خصلت ناشی از داشتن یک عقیده یا یک نگرش در می آید.طبقه ارزش گذاری دارای سطوح فرعی مختلفی به شرح زیر است:

1- فرد یک ارزش را می پذیرد،اما موضع او هنوز جنبه موقتی داشته واز قوام و دوام کافی برخوردار نیست.

2- فرد نه تنها یک ارزش را می پذیرد،بلکه نسبت به آن به اندازه کافی متعهد است به نحوی که آن را می جوید و می خواهد.

3- فرد نسبت به ارزشی که پذیرفته است احساس تعهد می کند و رفتار او با ثبات عاطفی همراه می شود.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه ارزش گذاری عبارتنداز:کامل می کند-پیشقدم می شود-دعوت می کند-پیشنهاد می کند-تحسین می کند-تشکر می کند-سهیم می شود-و..

سازمان بندی:

در جریان درونی شدن ارزشها،با موقعیتهایی مواجه می شویم که در آنها بیش از یک ارزش مطرح است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که :

الف- ارزشها به صورت یک نظام سازمان بندی شوند.

ب- روابط درونی و متقابل آنها معین گردد.

ج- ارزشهای مسلط و غالب بنا نهاده شود.

چنین نظامی به تدریج سازمان می یابد و با ظهورارزشهای جدید در معرض تغییرقرارمی گیرد.تغییر نظام ارزشی دربزرگسال،دشوارتر از خردسال رخ می دهد.همچنین سازمان ارزشها به تناسب افزایش سن،تغییرناپذیر می شود.نمونه هدفهای رفتاری طبقه سازمان بندی عبارتنداز:طرفداری میکند - تنظیم می کند-تلقین می کند-تغییر می دهد-اصلاح می کند-ترکیب می کند-منظم می کند-سازمان می دهد-تعدیل می کند-و...

تبلور ارزشها:

در این سطح ارزشهایی که پیش از آن در سلسله مراتب ارزشی فرد جایگاهی داشته اند به صورت نظامی که از ثبات درونی برخوردار است سازمان می یابد.این ارزشها از زمانی که شخص آنها را می پذیرد برای مدتی رفتار او راکنترل می کنند.درچنین وضعیتی رفتار فرد به جز در مواردی که وی مورد مخاطره قرار گیرد،تحت تاثیر عواطف و احساسات واقع نمی شود.

شخصی که به سطح تبلور ارزشها رسیده باشد به دو صفت متصف می شود:

الف – ویژگیهای شخصی منحصر به او

ب- فلسفه زندگی یا جهان بینی او.

بدین ترتیب فرد طبق ارزشهایی که درونی کرده است به شیوه ای باثبات عمل می کند.

نمونه هدفهای رفتاری طبقه تبلور ارزشها عبارتنداز:تحت نفوذ قرار می دهد-تجدیدنظر می کند-داوری می کند-گاچین می کند-خدمت می کند-قضاوت می کند

حیطه مهارتی یا روانی-حرکتی

بلوم و همكارانش به طبقه بندى هدفهاى حيطه روانى-حركتى علاقه اى نشان نداده اند.از اين حيطه طبقه بندى هاى زيادى شده است كه درسطح جهانى مورد قبول واقع نشده اند.

معروفترين طبقه بندى هدفهاى حيطه روانى-حركتى توسط كارشناس وصاحبنظرى به نام دوه ارائه شده است. طبقات اصلى اين طبقه بندى عبارتست از:

1- تقليد:میخکوبی می کند-گره می زند-وزن می کند-حرارت می دهد.

2- اجراى مستقل:اره می کند-می بافد-مسواک می زند-ناخن می گیرد.

3- دقت:سیم کشی میکند-بامته کار میکند-صحافی میکند-لحیم میکند.

4- هماهنكى حركات:آبشار می زند-شنا می کند-دوچرخه سواری میکند.

5- عادى شدن:چرخ خیاطی را به کار می اندازد-رانندگی می کند-تعمیر می کند.

 نوشته شده در تاريخ شنبه ۱ خرداد۱۳۸۹ توسط رزگار لطفی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود